درخواست پذیرش ۱۴۰۲-۱۴۰۱
قسمتهای ستاره دار الزامی هستند
شماره های ملی، تلفنها و کدپستی به انگلیسی وارد شوند
درصورت وارد نمودن ایمیل، اطلاعات نوبت پذیرش علاوه بر پیامک به آدرس ایمیل نیز ارسال می شود
انصراف